استانداردها :  
AWS/ASME SFA    A5.5 E8018-p2  

الکترود قلیایی که دارای قوس نرم و نفوذ متوسط و پاشش کمـی بـوده و جـوشی عـاری از ترک و چقرمه ایجاد می کند . ظاهـر جـوش تمیز و بدون بریدگی کنار جـوش است و بـرای جوشکاری فـولادهای کـم آلیـاژ و سـازه هـای سنگیـن که دارای استـحکام زیـاد می باشنـد استفاده می شود . در رده بندی میـزان هیـدروژن جـوش در گـروه H8 قـرار دارد و در آزمایش رادیو گرافی ، جوش از کیفیت بسیار خوبی برخوردار می باشد .
ملاحظات : برای گرفتن نـتایج بهتر فقط الکترود خشک مصرف شود و خشک کردن الکترود در دمای 350 - 300 به مدت 2 - 1 ساعت الزامی است .

 


ترکیب شیمیایی فلز جوش ( درصد )  

Mo Ni S P Mn Si C
0.2; 0.2 0.02> 0.02> 1.4 0.8> 0.1>


خواص مکانیکی فلز جوش  

مقاومت به ضریه جوش ( J ) ازدیاد طول ( % ) استحکام کششی ( N/mm² ) استحکام تسلیم ( N/mm² )
30° -

70<

100<
22< 570< 480<


نوع و محدوده جریان: جریان مستقیم قطب معکوس ( +DC )  

5 4 3.2 2.5 قطر الکترود ( mm )
200-275 130-200 105-155 70-100 جریان ( Amp )