استانداردها :  
AWS/ASME SFA    A5.1 E6013   
DIN1913    E4322R(C) 3   
EN499    E380RC11

الکتـرود روتیلـی سلـولزی که دارای قوسی پایـدار بـوده و دود و پاشش کمـی دارد. بـرای مصـارف عمومی و مونـتاژ کاری و جوشکاری فولادهای معمولی ساختمانی، مخازن، اسکلت هــای فلـزی، ورق هـای نازک و فـولادهـای لـوله و کشتی ســازی بــه کار می رود. جـوشکـاری با آن به نـرمی انجـام می گیـرد، شروع جوشکاری و شروع مجدد آن بسیـار راحت بوده و سرباره جوش به راحتی از آن جدا می شود. این الکترود برای جوشکاری در تمام وضعیت ها (تخت ، افقی ، عمودی سربالا وسرازیر ، بالاسری ) مناسب است و جـوشی صاف و تمیز و بدون بریدگی کنار جوش از ویژگی های بارز این الکترود می باشد.
ملاحظات : در صورتی که الکترود رطوبت جذب کرده باشد ، قبل از مصرف در دمای 100 درجه سانـتیگراد به مدت 30 دقیقه خشک شود.ترکیب شیمیایی فلز جوش ( درصد )  

S P Mn Si C
0.02> 0.02> 0.5 0.35 0.08>


خواص مکانیکی فلز جوش  

مقاومت به ضریه جوش ( J ) ازدیاد طول ( % ) استحکام کششی ( N/mm² ) استحکام تسلیم ( N/mm² )
30° -

70<

100<
24< 450-600 400<


نوع و محدوده جریان: جریان مستقیم قطب مستقیم و جریان متناوب

5 4 3.2 2.5 قطر الکترود ( mm )
160-230 120-190 90-160 65-100 جریان ( Amp )