استانداردها :  
AWS/ASME SFA   A5.1 E7024  
DIN1913    5122RR11

الکترود روتیلی حاوی پودر آهن زیاد و بازیابی بیش از 145 درصد ، از این الکتـرود بـرای جـوشکاری در وضعیت های تخت و گوشه استفاده شده و برای پر کردن شیـارهای بزرگ و جوشکاری های گلـویی در ساخت سازه های فلزی سنگین، مانند پل ها، سوله و کشتی ها كاربرد دارد. شروع جـوشکاری ایـن الکترود به راحتی انجام می شود و سرباره جوش آن به سهولت جدا شده و کنـترل سرباره بسیار آسان است. پاشش بسیار ناچیز و جوش صاف و تمیز و بـدون بـریدگی کنار جـوش از ویــژگی هـای بارز ایـن الکترود می باشد .
ملاحظات : این الکترود بدون خشک کردن مجـدد قـابل استفـاده است ولی در صورت نیـاز به خشـک کردن، در دمای 150 - 120 درجه سانـتیگراد به مدت یک ساعت پيشگرم شود .ترکیب شیمیایی فلز جوش ( درصد )  

S P Mn Si C
0.02> 0.02> 0.75-1 0.35 0.09>


خواص مکانیکی فلز جوش  

مقاومت به ضریه جوش ( J ) ازدیاد طول ( % ) استحکام کششی ( N/mm² ) استحکام تسلیم ( N/mm² )

50<
20°

90<
22< 500 - 600 420<


نوع و محدوده جریان: +AC ( OCV 70 min ) or DC  

5 4 3.2 قطر الکترود ( mm )
260 - 310 190 - 230 140 - 170 جریان ( Amp )