استانداردها :  
AWS/ASME SFA    A5.1 E7018  
DIN1913    E5154B10  
EN499    E423B42H10

الکترود قلیایی که دارای قوس نرم و نفوذ متوسط و پاشش کمـی بـوده و جـوشی عـاری از ترک و چقرمه ایجاد می کند . ظاهـر جـوش تمیز و بدون بریدگی کنار جـوش است و بـرای جوشکاری فـولادهای کـم آلیـاژ و سـازه هـای سنگیـن که دارای استـحکام زیـاد می باشنـد استفاده می شود . در رده بندی میـزان هیـدروژن جـوش در گـروه H8 قـرار دارد و در آزمایش رادیو گرافی ، جوش از کیفیت بسیار خوبی برخوردار می باشد .
ملاحظات : برای گرفتن نـتایج بهتر فقط الکترود خشک مصرف شود و خشک کردن الکترود در دمای 350 - 300 به مدت 2 - 1 ساعت الزامی است .

 


ترکیب شیمیایی فلز جوش ( درصد )  

S P Mn Si C
0.015> 0.015> 1.2 0.5 0.07>


خواص مکانیکی فلز جوش  

مقاومت به ضریه جوش ( J ) ازدیاد طول ( % ) استحکام کششی ( N/mm² ) استحکام تسلیم ( N/mm² )
30° -

70<

100<
24< 520-650 450<


نوع و محدوده جریان: جریان مستقیم قطب معکوس ( +DC )  

5 4 3.2 2.5 قطر الکترود ( mm )
180-240 140-190 90-140 65-90 جریان ( Amp )