استانداردها :  
AWS/ASME SFA    A5.1 E6010
DIN1913    E4342C4   
EN499    E380C21

الکتـرود سلولزی با روکش متوسط و سرباره نـازک کـه برای جـوشکاری در کلیـه وضعیـت هـا بخصوص سرازیر مناسب بوده و در جوشکاری خطوط لوله در پاس هـای ريشـه ،گـرم ، پـرکـن و نهـایی استفــاده می شـود . قـوس الکتـریکی این الکتــرود از نفـوذ بـالا و پایـداری منـاسبی برخوردار است و می توان ورق های با ضخامت کم را در حالت سرازیر و بدون هیچگونه عیب و نقـصی جــوشکاری نمـود. همچنین این الکتـرود قـابل استفاده در فـرآورده هـای ساختمانی و فـولادهـای دیگ بخار و مخازن می باشد .

 


ترکیب شیمیایی فلز جوش ( درصد )  

S P Mn Si C
0.015> 0.015> 0.5 0.15 0.18>


خواص مکانیکی فلز جوش  

مقاومت به ضریه جوش ( J ) ازدیاد طول ( % ) استحکام کششی ( N/mm² ) استحکام تسلیم ( N/mm² )
30° -

40<

80<
22< 490< 400<


نوع و محدوده جریان +DC  

5 4 3.2 2.5 قطر الکترود ( mm )
140-200 110-150 90-120 50-80 جریان ( Amp )