حضور در نمایشگاهها

شركت در نمايشگاهاي بين المللي صنعت تهران و صنعت مشهد

چهارشنبه 13 آذر 1392
شركت كياالكترود شرق در تاريخ مهر ماه 92 در نمايشگاه بين المللي صنعت تهران و در تاريخ آبانماه 92 در نمايشگاه صنعت مشهد ، توليدات خودرا در معرض ديد مصرف كنندگان ، بازرگانان و .... قرارداد .

صفحه : 1 2 3 4