حقوق و مزاياي مدیران و هیات مدیره


حقوق و مزاياي پرداخت شده در 6 ماهه دوم 1400 به شرح ذیل می باشد:

ردیف نام و نام خانوادگی سمت حقوق ومزایا در 6 ماه دوم حضور 1400
1 زهرا داوودی رئیس هیئت مدیره (غیر موظف) 120,000,000
2 عقیل طالبی مدیر عامل و نائب رئیس هیئت مدیره 406,471,910
3 داود اردبیلی عضو هیئت مدیره (موظف) 189,798,585
4 محمد رحیمی عضو هیئت مدیره (موظف) 443,156,450
5 محمد توزنده جانی به نمایندگی
شرکت فراست سرمایه کیا
عضو هیئت مدیره (غیر موظف) 120,000,000


حق حضور جلسات براي اعضاي غيرموظف هيئت مديره براي سال 1400، به شرط تشكيل حداقل يك جلسه در ماه بر اساس تصويب مجمع  عمومي 1400/10/20 مبلغ 20.000.000 ريال (بطور خالص) پرداخت مي گردد.