گزارش های مالی شرکت کیا الکترود شرق


گزارش های مالی شرکت کیا الکترود شرق به شرح ذیل می باشد:

ردیف نوع و عنوان گزارش دوره مالی دریافت فایل
1 صورت های مالی دوره مالی منتهی به 1400/06/31 دریافت فایل
2 گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره مالی منتهی به 1400/06/31 دریافت فایل
3 گزارش تفسیری مدیریت دوره مالی منتهی به 1400/06/31 دریافت فایل