نامگذاري و تقسيم بندي الكترودها
بسياري از كشورهاي صنعتي به منظور نامگذاري الكترودها براي خود سيستمي را ابداع كرده اند ، بعضي بر مبناي استاندارد بين المللي ISO 2560 ، و بعضي ، از استاندارد مخصوص كشور خود استفاده مي كنند . معمولاً ارقامي به يك الكترود اختصاصي مي يابد كه خواص جوش ته نشين شده ، نوع پوشش و مشخصه ي اجرائي ( نوع جريان و بهترين وضعيت جوشكاري ) را مشخص مي كند . براساس استاندارد AWS نامگذاري و مشخصات الكترود ها با يك سري از اعداد مشخص مي گردند به عنوان مثال E6010 كه E نشان دهنده اين است كه الكترود فوق براي جوشكاري برق استفاده مي شود . علامت دوم يعني عدد 60 مشخص كننده حداقل استحكام كششي جوش بر حسب پاوند براينچ مربع بوده ، بايستي آن را در 1000ضرب نمود يعني براي اين الكترود 60000 psi ، رقم بعدي حالت يا وضعيت جوشكاري كه الكترود براي آن طراحي شده است را نشان مي دهد . ( در اين الكترود رقم 1 يعني در تمام حالات جوشكاري مي توان از آن استفاده كرد ) علامت چهارم نوع پوشش و نوع جريان را مشخص مي نمايد . علائم شناسايي الكترودها در استاندارد ملي ايران (871) مطابق استانداردهاي بين المللي ISO 2560 مي باشد . استاندارد انگلستان ( BS 639 ) نيز بر مبناي اين استاندارد بين المللي مي باشد.استاندارد ملي ايران (871) BS 639:1986 EN 499 AWS