عوامل مؤثر در انتخاب الكترود
الكترود جوشكاري از دو بخش هسته و روكش تشكيل شده است كه هر كدام از آنها به گونه اي بر روي خواص جوش تاثير دارند . بخش عمده اي از الكترودها ي معمول در صنعت داراي هسته تقريباً يكسان بوده و رديف گسترده خواص و كاربرد را از طريق تغيير تركيب روكش تامين مي كنند. بهينه كردن خواص الكترودها به ويژه روكش يكي از تلاش هاي مهم محققين در مراكز تحققيقاتي و سازندگان الكترودهاست. بعضي از خواص مطلوب الكترودها را از نظر علمي و عملي نمي توان تواماً در يك الكترود ايجاد كرد . براي مثال پايداري و نرمي قوس ، سهولت جدا شدن سر باره ، ترشح و پاشش كم ، كيفيت مكانيكي خوب جوش، نفوذ جوش بالا، جذب رطوب كم روكش، قيمت پايين الكترود، دود كم در حين جوشكاري و حتي عدم وابستگي به منابع خارجي و .... از جمله اين خواص است. بنابرين اولين نكته كه مي بايست مصرف كننده واقف باشد با توجه به شرايط كاربردي الكترود ، اولويت خواص فوق را مشخص كند . مثلاً در جائيكه نفوذ جوش مهم است از الكترودهاي سلولزي ( 6010 ) و در جائي كه كيفيت مهندسي جوش اهميت دارد گروه الكترودهاي قليايي ( 7018 ) را انتخاب نمايد . با توجه به متنوع بودن نوع ، قطر و طول الكترودها نكات زير بايستي در انتخاب الكترود مورد توجه قرار گيرد.

1 – طراحي و جفت و جوري اتصال 2 – ضخامت قطعه كار 3 – حالت جوشكاري
4 – مقدار شدت جريان 5 – مهارت جوشكار 6 – خواص فلز مبنا
7 – ماهيت جريان جوشكاري 8 – عمق مطلوب براي نفوذ جوش 9 – ظاهر مطلوب جوش
10 – خواص شيميايي و مكانيكي و ضربه اي و ... براي جوش 11 – چگونگي پاك كردن سرباره 12 – چگونگي عمليات سطحي مورد نياز براي قطعه جوش داده شده
13 – شرايط قطعه كار شامل تميزي ، گردو خاكي بودن ، رنگ خوردگي ، آغشتگي به گريس و روغن و ... 14 – ملاحظات هزينه